Соопштенија и новости

најнови случувања во уличиштето и околу него

Формулар - пријава за упис во средно училиште во учебната 2020/2021

Формуларот - пријавата за упис во I година во средните училшта во учебната 2020/2021 која треба да ја испечатите, да ја пополните и да ја донесите во училиштето на денот од уписите, можете да ја превземите на

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ТУРСКИ ЈАЗИК

ПРОТОКОЛ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ЗА ВРЕМЕ НА ЗАПИШУВАЊЕТО НА УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Запишувањето на ученици во средните училишта да се одвива во период од 07:00 часот до 19:00 часот `

Користење на заштитна опрема, маски и ракавици од страна на сите вработени во средното училиште `

Организирање на редарска служба во средното училиште, со цел спроведување на редот и одржување на потребното растојание меѓу учениците од минимум 2 метри пред и внатре во училиштето и тоа 2 редари пред влезот на училиштето и 2 редари во училиштето. Редарите да се ангажираат од редот на вработените во училиштето, за што одлучува директорот на средното училиште `

Поставување на ознаки со кои се означува правец на движење и запазување на минимум потребното растојание при чекање ред на учениците пред и внатре во училиштето `

Одржување на физичко растојание од 2 метри помеѓу присутните ученици во просторијата `

Организирање на прием на потребните документи за упис согласно конкурсот со обезбедување на приемни места согласно предвиденото растојание и просторот со кој располага училиштето `

Овозможување на влез на 1 до 6 ученици во училиштето во зависност од просторот со кој располага за прием на документи, во принцип бројот на ученици да биде еднаков на бројот на приемните места `

Овозможување на влез само на ученикот, не и на неговиот родител, во посебен случај доколку ученикот е спречен од оправдани причини се овозможува влез само на 1 родител/старател, кој носи заштитна маска, марама или шал со кои ќе бидат покриени устата и носот, кои влегуваат во училиштето `

Доставување само на комплетни документи согласно условите на конкурсот, придружени со претходно потполнета пријава за запишување, кој се презема од веб страната на Министерството за образование и наука `

Поставување на средства за дезинфекција на влезот во училиштето, како и пред просториите каде се врши запишување на учениците, со цел учениците да се дезинфицираат при влез во училиштето и излез од училиштето `

Задолжително редовно вршење на дезинфекција на клупите и просторот во училиштето со дезинфекционо средство кое делува на вируси според упатство од производителот `

На крајот на секој ден задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини `

Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства `

Средните училишта кои имаат два влеза/излеза може да организираат влез од едната страна и излез од другата страна `

Доставувањето на документите од страна на ученикот, односно родителот/ старателот е согласно распоред според азбучен ред од презимето Заради заштитата на здравјето, се повикуваат сите ученици на доследно почитување на превентивните мерки од Владата на Република Северна Македонија: `

Бидете трпеливи, чекајте во ред пред училиштето и одржувајте најмалку 2 метри растојание од лицата околу вас, пред и во училиштето `

Почитувајте ги препораките на редарите и влегувајте во училиштето еден по еден, т.е откако редарот ќе ви дозволи, односно откако ученикот пред Вас ќе излезе од училиштето `

Не се задржувајте повеќе од 5 минути во училиштето ` Задолжително носете заштитна опрема (маска, марама, шал), во спротивно нема да ви биде дозволен влез во училиштето.

 

ВИ БЛАГОДАРИМЕ ШТО ГИ ПОЧИТУВАТЕ МЕРКИТЕ, ЗАТОА ШТО АКО СЕ ШТИТИТЕ СЕБЕ СИ, ГИ ШТИТИТЕ И ДРУГИТЕ!

Сите написи

Упатство (насоки и совети) за реализација на далечинско учење во средното стручно образование

Упатството за далечинско учење изработено од ЦСОО е во согласност со заклучоците, препораките и мерките од 17-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 12 март 2020 година, точка 18 втор и трет став, и заклучоците, препораките и мерките од 26-та седница одржана на 23 март 2020 година, во врска со спречување за внесување и ширење на Коронавирус КОВИД-19, на која е донесена Уредба со законска сила за примена на Законот за средното образование за реализација и организација на наставата во средните училишта, како и за начинот на оценувањето на учениците за времетраење на вонредната состојба.

Целосното упатство ќе го најдете на следниов линк http://www.mon.gov.mk/images/Upatstvo_za_dalecinsko_ucenje.pdf

Oглас за запишување ученици во прва година во учебната 2020/2021 година.

Објавен е огласот за запишување ученици во прва година во учебната 2020/2021 година.  Во Општинското средно училиште "Мирко Милески" - Кичево, за учебната 2020/2021 година ќе се запишат:

 

 

Демант на информација за повторно отворање на училиштата

Министерството за образование и наука ја демантира информацијата која денес е објавена во дел од медиумите за наводно усвоена Уредба од страна на Владата со која основните и средните училишта во Република Северна Македонија продолжуваат со работа од 18 мај 2020 година.

Информираме дека се работи за лажна информација и документ кој воопшто не е подготвен од страна на МОН и усвоен од Владата. Оваа тема не била предмет на дискусија на владините седници во изминатите денови.

За сите одлуки кои институциите на системот координирано ги носат за време на вонредната состојба, јавноста е секогаш навремено информирана од страна на службите задолжени за односи со јавност.

Апелираме да не се креираат и шират лажни вести, бидејќи тоа не оди во прилог на заедничката заложба за справување со актуелната состојба и создава дополнителна вознемиреност кај граѓаните во овој исклучително тежок период за сите нас.

Извор: http://www.mon.gov.mk/index.php/2014-07-23-14-03-24/vesti-i-nastani/3211-demant-na-informacija-za-povtorno-otvoranje-na-uchilishtata

Мерки и активности на Владата за справување со корона вирусот (02.04.2020)

Заклучоци на Владата на Република Северна Македонија во врска со превземените мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус). Мерките можете да ги погледнете на следниов линк. 

http://mon.gov.mk/index.php/2014-07-23-14-03-24/vesti-i-nastani/3122-16

Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2020/2021 година во Република Северна Македонија

Со Конкурсот за запишување ученици во средното образование во учебната 2020/2021 година е утврдена можноста за запишување ученици според наставните планови и програми за: гимназиско образование, стручно образование (техничко образование - четиригодишно траење, стручно образование за занимање – тригодишно траење и двегодишно траење), средно уметничко образование и средно образование за ученици со посебни образовни потреби.

Во согласност со член 42 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/108), Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/2006, 117/2008, 148/2009, 17/2011, 24/2013; 137/2013, 41/2014, 55/2016 и 64/2018 и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/2019 ), Законот за спортска академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/2014, 129/2015, 146/2015, 30/2016 и 142/2016 и 64/2018) и Законот за Математичко-информатичка гимназија („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/2018), запишувањето ученици во јавните средни училишта се врши по пат на Конкурс кој го објавува Министерството за образование и наука во средствата за јавно информирање по предлог на основачот.

Со Конкурсот за запишување ученици во средното образование во учебната 2019/2020 година е утврдена можноста за запишување ученици според наставните планови и програми за: гимназиско образование (природно – математичко подрачје (комбинација А), природно – математичко подрачје (комбинација Б), општествено - хуманистичко подрачје (комбинација А), општествено - хуманистичко подрачје (комбинација Б), јазично – уметничко подрачје (комбинација А), јазично – уметничко подрачје (комбинација Б), стручно образование (техничко образование - четиригодишно траење, стручно образование за занимање – тригодишно траење и двегодишно траење), средно уметничко образование, средно образование за ученици со посебни образовни потреби и гимназиско образование во Математичко – информатичка гимназија.

Конкурсот може да го преземете на следниот линк:

Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2020/2021 година во Република Северна Македонија

Месечен билтен

Следете не на