Упатство (насоки и совети) за реализација на далечинско учење во средното стручно образование

Упатството за далечинско учење изработено од ЦСОО е во согласност со заклучоците, препораките и мерките од 17-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 12 март 2020 година, точка 18 втор и трет став, и заклучоците, препораките и мерките од 26-та седница одржана на 23 март 2020 година, во врска со спречување за внесување и ширење на Коронавирус КОВИД-19, на која е донесена Уредба со законска сила за примена на Законот за средното образование за реализација и организација на наставата во средните училишта, како и за начинот на оценувањето на учениците за времетраење на вонредната состојба.

Целосното упатство ќе го најдете на следниов линк http://www.mon.gov.mk/images/Upatstvo_za_dalecinsko_ucenje.pdf

Pin It

Печати   Е-пошта