Општа гимназија Бесплатно

Општа гимназија

Општата гимназија има 3 насоки: Oпштествено-хуманистичка, природно-математичка и јазично-уметничка, трае 4 години и се учи на македонски или турски наставен јазик

IV Степен

Гимназиско образование

Здравствена струка Бесплатно

Здравствена струка

Здравствената струка за изучува 4 години и се учи на македонски наставен јазик

IV Степен

Медицинска сестра

Економско - правна струка Бесплатно

Економско - правна струка

Економско-правната струка за изучува 4 години и се учи на македонски наставен јазик

IV Степен

Економски техничар

Машинска струка Бесплатно

Машинска струка

Машинската струка за изучува 4 или години и се учи на македонски наставен јазик

IV Степен

Машинско-енергетски техничар

Електротехничка струка Бесплатно

Електротехничка струка

Електротехничката струка за изучува 4 или 3 години и се учи на македонски односно турски наставен јазик

IV и III степен

Електро-техничар за компјутерска техника и автоматика