Економско - правна струка
Бесплатно

Економско - правна струка

Економско-правната струка за изучува 4 години и се учи на македонски наставен јазик
  • IV СтепенСтепен на образование
  • Економски техничарОбразовен профил
  • Бесплатно
  • 19 Jan, 2019Рок за запишување

Наставен план

 

Реден број

Наставни предмети, програмски содржини и предмети

Застапеност изразена во часови

I год.

II год.

III год.

IV год.

нед..

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1

Општо образование

а)

Заеднички предмети

 

 

 

 

 

 

 

 

1. (1)

Македонски јазик и литература

3

108

3

108

3

108

3

99

1.2.

Прв странски јазик

3

108

3

108

3

108

3

99

1.3.

Бизнис

-

-

-

-

2

72

2

66

1.4.

Информатика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.5.

Историја

2

72

-

-

-

-

-

-

1.6.

Историја на Македонија

-

-

2

72

-

-

-

-

1.7.

Граѓанско образование

-

-

-

-

-

-

2

66

б)

Предмети во функција на струката

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.

Математика

3

108

3

108

-

-

-

-

1.9.

Социологија

2

72

-

-

-

-

-

-

1.10.

Втор странски јазик

3

108

3

108

-

-

-

-

Вкупно часови во општо образование

17

612

15

540

7

252

9

297

2.

Стручно образование

а)

Заеднички предмети за струката

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Конституционо уредување

3

108

-

-

-

-

-

-

2.2.

Осново на правото

2

72

2

72

-

-

-

-

2.3.

Основи на бизнисот

3

108

2

72

-

-

-

-

2.4.

Организација

-

-

-

-

-

-

3

99

2.5.

 Економија

-

-

-

-

2

72

2

66

б)

Предмети карактеристични за образовниот профил

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

Сметководство

-

-

4

144

4

144

-

-

2.7.

Математика за економисти

-

-

-

-

2

72

2

66

2.8.

Деловно работење

-

-

4

144

4

144

-

-

2.9.

Економска географија

-

-

-

-

2

72

-

-

2.10.

Маркетинг

-

-

-

-

-

-

2

66

2.11.

Менаџмент

-

-

-

-

-

-

2

66

Вкупно часови стручно образование

8

288

12

432

14

504

11

363

3.

Практична обука

3.1.

Практична настава

-

-

4

144

4

144

4

132

3.2.

Феријална практика

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкупно часови практична настава

 

-

 

-

4

144

4

144

4

132

4.

Изборна настава

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

Предмети во функција на завршен испит

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Бизнис

-

-

-

-

2

72

2

66

4.2.

Сметководство

-

-

-

-

2

72

2

66

4.3.

Деловно работење

-

-

-

-

2

72

2

66

4.4.

Математика за економисти

-

-

-

-

2

72

2

66

б)

Предмети во функција на матура

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.

Економија

-

-

-

-

2

72

2

66

4.6.

Деловно работење

-

-

-

-

2

72

2

66

4.7.

Математика

-

-

-

-

2

72

2

66

4.8.

Странски јазик

-

-

-

-

2

72

2

66

4.9.

Право

-

-

-

-

2

72

2

66

Вкупно часови изборна настава

 

-

 

-

 

-

 

-

4

144

4

132

Вкупно часови (1 + 2 + 3 + 4)

25

900

31

1116

29

1044

28

924

5.

Задолжителни активности

5.1.

Спорт и спортски активности

 

72

 

72

 

72

 

66

5.2.

Активности од областа на културата

 

72

 

 

 

 

 

 

6.

Факултативна настава

 

 

 

 

 

 

 

до 66

7.

Слободни часови на училиштата

 

до 72

 

до 72

 

до 72

 

до 66

 

Ви требаат дополнителни информации?

Како да се запишам?

Првиот уписен рок во училиштето е вообичаено во втората половина на месец Јуни, вториот уписен рок е кон крајот на Јуни или почетокот на Јули, а третиот уписен рок е во втората половина на Август. Точните датуми се во зависност од годишната програма на Министерството за образование и наука. За дополнителни информации пред уписите проверете на огласните табли на училиштето или на веб-страницата.
1

Информирајте се навремено.

2

Одберете ја соодветната струка.

3

Запишете се.