Машинска струка
Бесплатно

Машинска струка

Машинската струка за изучува 4 или години и се учи на македонски наставен јазик
  • IV СтепенСтепен на образование
  • Машинско-енергетски техничар Образовен профил
  • Бесплатно
  • 19 Jan, 2019Рок за запишување

Наставна програма

 

Реден број

Наставни предмети, програмски содржини и предмети

Застапеност изразена во часови

I год.

II год.

III год.

IV год.

нед..

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1

Општо образование

а)

Заеднички предмети

 

 

 

 

 

 

 

 

1. (1)

 

 

(2)

Македонски јазик и литература

3

108

3

108

3

108

3

99

1.2.

Странски јазик

3

108

3

108

3

108

3

99

1.3.

Бизнис

-

-

-

-

2

72

2

66

1.4.

Информатика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.5.

Историја

2

72

-

-

-

-

-

-

1.6.

Историја на Македонија

-

-

2

72

-

-

-

-

1.7.

Граѓанско образование

-

-

-

-

-

-

2

66

б)

Предмети во функција на струката

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.

Математика

3

108

3

108

-

-

-

-

1.9.

Физика

2

72

2

72

 

 

 

 

Вкупно часови во општо образование

14

504

14

504

9

324

11

363

2.

Стручно образование

а)

Заеднички предмети за струката

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Техничко цртање ссо нацртна геометрија и аутокад

4

144

-

-

-

-

-

-

2.2.

Технологија на обработка

5

180

3

108

-

-

-

-

2.3.

Машински елементи со механика

2

72

2

72

-

-

-

-

2.4.

Електротехника со електроника

 

 

2

72

 

 

 

 

б)

Предмети карактеристични за об. профил

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Хидропневматска техника

-

-

2

72

 3

108

3

99

2.6.

Термотехника

-

-

2

72

3

108

3

99

2.7.

Мерење во енергетика

-

-

-

-

3

108

-

-

2.8.

Автоматско управување

-

-

-

-

-

-

2

66

2.9.

Гасна техника

-

-

-

-

-

-

2

66

Вкупно часови стручно образование

11

396

11

396

9

324

10

330

3.

Практична обука

3.1.

Практична настава

-

-

4

144

6

216

3

99

Вкупно часови практична настава

 

-

 

-

4

144

6

216

3

99

4.

Изборна настава

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

Предмети во функција на завршен испит

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Хидропневматска техника

-

-

-

-

2

72

2

66

4.2.

Термотехника

-

-

-

-

2

72

2

66

4.3.

Практична настава

-

-

-

-

2

72

2

66

б)

Предмети во функција на матура

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.

Математика

-

-

-

-

2

72

2

66

4.6.

Физика

-

-

-

-

2

72

2

66

Вкупно часови изборна настава

 

-

 

-

 

-

 

-

4

144

4

132

Вкупно часови (1 + 2 + 3 + 4)

25

900

29

1044

30

1080

26

858

5.

Задолжителни активност

5.1.

Спорт и спортски активности

 

72

 

72

 

72

 

66

5.2.

Активности од областа на културата

 

72

 

 

 

 

 

 

6.

Факултативна настава

 

 

 

 

 

 

 

до 66

7.

Слободни часови на училиштата

 

до 72

 

до 72

 

до 72

 

до 66

 

Ви требаат дополнителни информации?

Како да се запишам?

Првиот уписен рок во училиштето е вообичаено во втората половина на месец Јуни, вториот уписен рок е кон крајот на Јуни или почетокот на Јули, а третиот уписен рок е во втората половина на Август. Точните датуми се во зависност од годишната програма на Министерството за образование и наука. За дополнителни информации пред уписите проверете на огласните табли на училиштето или на веб-страницата.
1

Информирајте се навремено.

2

Одберете ја соодветната струка.

3

Запишете се.