Здравствена струка
Бесплатно

Здравствена струка

Здравствената струка за изучува 4 години и се учи на македонски наставен јазик
  • IV СтепенСтепен на образование
  • Медицинска сестраОбразовен профил
  • Бесплатно
  • 19 Jan, 2019Рок за запишување

Наставен план

 

Реден број

Наставни предмети, програмски содржини и предмети

Застапеност изразена во часови

I год.

II год.

III год.

IV год.

нед..

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1

Општо образование

а)

Заеднички предмети

 

 

 

 

 

 

 

 

1. (1)

Македонски јазик и литература

 

3

108

3

108

3

108

3

9

1.2.

Странски јазик

2

72

2

72

2

72

2

66

1.3.

Бизнис

-

-

-

-

2

72

2

66

1.4.

Информатика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.5.

Историја

2

72

-

-

-

-

-

-

1.6.

Историја на Македонија

-

-

2

72

-

-

-

-

1.7.

Граѓанско образование

-

-

-

-

-

-

2

66

б)

Предмети во функција на струката

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.

Биологија

2

72

2

72

-

-

-

-

1.9.

Хемија

2

72

2

72

-

-

-

-

1.10

Физика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.11

Математика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.12

Латински јазик

2

72

-

-

-

-

-

-

Вкупно часови во општо образование

19(21)

684(756)

17(19)

612(684)

7(9)

252(324)

9(11)

297(363)

2.

Стручно образование

а)

Заеднички предмети за струката

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Анатомија

2

72

-

-

-

-

-

-

2.2.

Физилогија

3

108

-

-

-

-

-

-

2.3.

Хигиена со здравствено воспитување

2

72

-

-

-

-

-

-

2.4

Психологија

2

72

-

-

-

-

-

-

б)

Предмети карактеристични за об. профил

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Патологија

-

-

2

72

 -

-

-

-

2.6.

Основи на нега

-

-

2

72

-

-

-

-

2.7.

Микробиологија и инфектологија со нега

-

-

2

72

2

72

-

 

2.8.

Интерна и педијатрија со нега

-

-

-

-

2

72

2

72

2.9.

Хирургија со гинекологија и акушерство со нега

-

-

-

-

2

72

3

99

2.10.

Невропсихијатрија со нега

-

-

-

-

-

-

2

66

Вкупно часови стручно образование

7

252

6

216

8

288

7

231

Вкупно часови практична настава

 

-

 

-

5

180

11

396

9

297

4.

Изборна настава

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

Предмети во функција на завршен испит

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Микробиологија и инфектологија со нега

-

-

-

-

2

72

2

66

4.2.

Интерна и педијатрија со нега

-

-

-

-

2

72

2

66

4.3.

Хирургија со гинекологија и акушерство со нега

-

-

-

-

2

72

2

66

б)

Предмети во функција на матура

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.

Биологија

-

-

-

-

2

72

2

66

4.6.

Хемија

-

-

-

-

2

72

2

66

4.7

Физика

-

-

-

-

-

-

-

-

4.8

Математика

-

-

-

-

-

-

-

-

Вкупно часови изборна настава

 

-

 

-

 

-

 

-

4

144

4

132

Вкупно часови (1 + 2 + 3 + 4)

25

900

30

1080

30

1080

28

924

5.

Задолжителни активности

5.1.

Спорт и спортски активности

-

72

-

72

-

72

-

66

5.2.

Активности од областа на културата

-

72

-

-

-

-

-

-

6.

Факултативна настава

-

-

-

-

-

-

-

до 66

7.

Слободни часови на училиштата

-

до 72

-

до 72

-

до 72

-

до 66

 

 

Ви требаат дополнителни информации?

Како да се запишам?

Првиот уписен рок во училиштето е вообичаено во втората половина на месец Јуни, вториот уписен рок е кон крајот на Јуни или почетокот на Јули, а третиот уписен рок е во втората половина на Август. Точните датуми се во зависност од годишната програма на Министерството за образование и наука. За дополнителни информации пред уписите проверете на огласните табли на училиштето или на веб-страницата.
1

Информирајте се навремено.

2

Одберете ја соодветната струка.

3

Запишете се.