Општа гимназија
Бесплатно

Општа гимназија

Општата гимназија има 3 насоки: Oпштествено-хуманистичка, природно-математичка и јазично-уметничка, трае 4 години и се учи на македонски или турски наставен јазик
  • IV СтепенСтепен на образование
  • Гимназиско образованиеОбразовен профил
  • Бесплатно
  • 19 Jan, 2019Рок за запишување

Општествено-хуманистичка насока

Реден број

Наставни предмети, програмски содржини и предмети

Застапеност изразена во часови

I год.

II год.

III год.

IV год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

I.

Задолжителни предмети

24 (26)

864 (936)

24 (26)

864 (936)

20 (22)

720 (792)

15 (17)

495 (561)

1. (1)

Македонски јазик и литература

4

144

4

144

4

144

4

132

2. (3)

Математика

3

108

3

108

3

108

3

99

3. (4)

Прв странски јазик

3

108

3

108

3

108

3

99

4. (5)

Втор странски јазик

2

72

2

72

2

72

2

66

5. (6)

Историја

2

72

2

72

2

72

-

-

6. (7)

Географија

2

72

2

72

-

-

-

-

7. (8)

Физика

2

72

2

72

2

72

-

-

8. (9)

Хемија

2

72

2

72

2

72

-

-

9. (10)

Биологија

2

72

2

72

2

72

-

-

10. (11)

Социологија

-

-

2

72

-

-

-

-

11. (12)

Филозофија

-

-

-

-

-

-

3

99

12. (13)

Информатика

2

72

-

-

-

-

-

-

II.

Изборни предмети

 

 

2

72

6

216

9

297

1.

Предмет од листата на изборни предмети*

-

-

2

72

-

-

-

-

2.

Вовед во право (Комбинација А)

-

-

-

-

2

72

-

-

3.

Социологија (Комбинација А)

-

-

-

-

2

72

-

-

4.

Латински јазик (Комбинација А)

-

-

-

-

2

72

-

-

5.

Економија (Комбинација А)

-

-

-

-

-

-

3

99

6.

Менаџмент (Комбинација А)

-

-

-

-

-

-

2

66

7.

Логика (Комбинација А )

-

-

-

-

-

-

2

66

8.

Историја(Комбинација А)

-

-

-

-

-

-

2

66

9.

Етика (Комбинација Б)

-

-

-

-

2

72

-

-

10.

Педагогија (Комбинација Б)

-

-

-

-

2

72

--

-

11.

Психологија (Комбинација Б)

-

-

-

-

-

-

2

66

12

Филозофија (Комбинација Б)

-

-

-

-

-

-

2

66

13

Социлогија (Комбинација Б)

-

-

-

-

2

72

3

99

III.

Задолжителни изборни програми

5

180

5

180

3

108

3

99

1.

Спорт и спортски активности

2

72

2

72

3

108

3

99

2.

Ликовна уметност

2

72

1

36

-

-

-

-

3.

Музичка уметност

1

36

2

72

-

-

-

-

 

ВКУПНО ЧАСОВИ (I+II+III):

29

(31)

1044

(1116)

31

(33)

1116

(1188)

29

(31)

1044

(1116

27

(29)

891

(957)

IV.

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

 

70

 

70

 

70

 

60

 

 

Природно-математичка насока

 

Реден број

 

Наставни предмети, програмски содржини и предмети

Застапеност изразена во часови

I год.

II год.

III год.

IV год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

I.

Задолжителни предмети

24 (26)

864 (936)

24 (26)

864 (936)

20 (22)

720 (792)

15 (17)

495 (561)

1. (1)

Македонски јазик и литература

4

144

4

144

4

144

4

132

2. (3)

Математика

3

108

3

108

3

108

3

99

3. (4)

Прв странски јазик

3

108

3

108

3

108

3

99

4. (5)

Втор странски јазик

2

72

2

72

2

72

2

66

5. (6)

Историја

2

72

2

72

2

72

-

-

6. (7)

Географија

2

72

2

72

-

-

-

-

7. (8)

Физика

2

72

2

72

2

72

-

-

8. (9)

Хемија

2

72

2

72

2

72

-

-

9. (10)

Биологија

2

72

2

72

2

72

-

-

10. (11)

Социологија

-

-

2

72

-

-

-

-

11. (12)

Филозофија

-

-

-

-

-

-

3

99

12. (13)

Информатика

2

72

-

-

-

-

-

-

II.

Изборни предмети

 

 

2

72

6

216

9

297

1.

Предмет од листата на изборни предмети*

-

-

2

72

-

-

-

-

2.

Линеарна алгебра и аналитичка геометрија (Комбинација А)

-

-

-

-

3

108

-

-

3.

Алгебра (Комбинација А)

-

-

-

-

3

108

-

-

4.

Програмски јазици (Комбинација А и Б)

-

-

-

-

2

72

3

99

5.

Математичка анализа (Комбинација А)

-

-

-

-

-

-

3

99

6.

Физика (Комбинација А и Б)

-

-

-

-

-

-

3

99

7

Хемија (Комбинација Б)

-

-

-

-

-

-

3

99

8

Биологија (Комбинација Б)

-

-

-

-

-

-

3

99

9

Географија (Комбинација Б)

-

-

-

-

2

72

-

-

10

Латински јазик (Комбинација Б)

-

-

-

-

2

72

-

-

III.

Задолжителни изборни програми

5

180

5

180

3

108

3

99

1.

Спорт и спортски активности

2

72

2

72

3

108

3

99

2.

Ликовна уметност

2

72

1

36

-

-

-

-

3.

Музичка уметност

1

36

2

72

-

-

-

-

 

ВКУПНО ЧАСОВИ (I+II+III):

29

(31)

1044

(1116)

31

(33)

1116

(1188)

29

(31)

1044

(1116

27

(29)

891

(957)

IV.

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

 

70

 

70

 

70

 

60

 

 

Јазично-уметничка насока

Реден број

Наставни предмети, програмски содржини и предмети

Застапеност изразена во часови

I год.

II год.

III год.

IV год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

I.

Задолжителни предмети

24 (26)

864 (936)

24 (26)

864 (936)

20 (22)

720 (792)

15 (17)

495 (561)

1. (1)

Македонски јазик и литературa

4

144

4

144

4

144

4

132

2. (3)

Математика

3

108

3

108

3

108

3

99

3. (4)

Прв странски јазик

3

108

3

108

3

108

3

99

4. (5)

Втор странски јазик

2

72

2

72

2

72

2

66

5. (6)

Историја

2

72

2

72

2

72

-

-

6. (7)

Географија

2

72

2

72

-

-

-

-

7. (8)

Физика

2

72

2

72

2

72

-

-

8. (9)

Хемија

2

72

2

72

2

72

-

-

9. (10)

Биологија

2

72

2

72

2

72

-

-

10. (11)

Социологија

-

-

2

72

-

-

-

-

11. (12)

Филозофија

-

-

-

-

-

-

3

99

12. (13)

Информатика

2

72

-

-

-

-

-

-

II.

Изборни предмети

 

 

2

72

6

216

9

297

1.

Предмет од листата на изборни предмети*

-

-

2

72

-

-

-

-

2.

Трет странски јазик (Комбинација А)

-

-

-

-

3

108

3

99

3.

Класичен јазик (латински или старогрчки) (Комбинација А)

-

-

-

-

2

72

2

66

4.

Педагогија (Комбинација А и Б )

-

-

-

-

2

72

-

-

5.

Психологија  (Комбинација А и Б )

-

-

-

-

-

-

2

66

6.

Компаративна книжевност (Комбинација А)

-

-

-

-

-

-

2

66

7.

Ликовна уметност (Комбинација Б )

-

-

-

-

2

72

2

66

8.

Музичка уметност (Комбинација Б )

-

-

-

-

2

72

2

66

9.

Драмска уметност (Комбинација Б)

-

-

-

-

-

-

3

99

III.

Задолжителни изборни програми

5

180

5

180

3

108

3

99

1.

Спорт и спортски активности

2

72

2

72

3

108

3

99

2.

Ликовна уметност

2

72

1

36

-

-

-

-

3.

Музичка уметност

1

36

2

72

-

-

-

-

 

ВКУПНО ЧАСОВИ (I+II+III):

29

(31)

1044

(1116)

31

(33)

1116

(1188)

29

(31)

1044

(1116)

27

(29)

891

(957)

IV.

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

 

70

 

70

 

70

 

60

Ви требаат дополнителни информации?

Како да се запишам?

Првиот уписен рок во училиштето е вообичаено во втората половина на месец Јуни, вториот уписен рок е кон крајот на Јуни или почетокот на Јули, а третиот уписен рок е во втората половина на Август. Точните датуми се во зависност од годишната програма на Министерството за образование и наука. За дополнителни информации пред уписите проверете на огласните табли на училиштето или на веб-страницата.
1

Информирајте се навремено.

2

Одберете ја соодветната струка.

3

Запишете се.